OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu metaxtren.shop platné od 01.01.2023

Provozovatelem internetového obchodu metaxtren.shop je:

Parenteral a.s.
se sídlem Přívozní 2/1054, Praha, 170 00, Česká republika 
IČ 25971263, DIČ CZ25971263
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 14826
telefon: +420 246 086 486
e-mail: shop@metaxtren.com
dále jen „dodavatel“


I. Základní ustanovení
1.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je dodavatel jakožto prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Kupující odesláním objednávky dodavateli potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v čl. III. a adresovaná kupujícímu, který je spotřebitelem, a že s nimi souhlasí.
2.    Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (dále též „zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.
3.    Dodavatel kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy neposkytuje žádné oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví souvisejícího se zbožím či dodavatelem a jeho internetovými stránkami www.metaxtren.shop, pokud není mezi stranami výslovně sjednáno jinak.
4.    Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
5.    Další informace o dodavateli jsou uvedeny na webové stránce www.metaxtren.shop v sekci Kontakt.


II. Vymezení pojmů 
1.    Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu nebo s ním jinak jedná.
2.    Kupující, který není spotřebitelem, je každá osoba, která není spotřebitelem dle odst. 1 tohoto článku; za kupujícího, který není spotřebitelem, se považuje každá osoba, která v objednávce uvede své identifikační číslo.


III. Sdělení před uzavřením smlouvy
1.    Dodavatel kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že: 
a)    označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena zboží jsou uvedeny na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop;
b)    způsoby platby, způsoby dodání zboží a náklady na dodání zboží jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop;
c)    údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. X. těchto obchodních podmínek;
d)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení dle podmínek operátora kupujícího; dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká platby za dodání zboží);
e)    požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od dodavatele;
f)    neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
g)    ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a způsobu zaplacení kupní ceny;
h)    v případě, že kupující je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne
•    převzetí zboží;
•    převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
přičemž toto odstoupení musí být provedeno formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu);
i)    v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží;
j)    kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
k)    v případě, že kupující chce podat stížnost, může se obrátit na dodavatele, případně se lze obrátit s návrhem  na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci prostřednictvím internetové stránky https://adr.coi.cz/cs;
l)    smlouva, resp. příslušný daňový doklad – faktura, bude uložena v elektronickém archivu dodavatele; kupujícímu k němu kromě výslovné písemné žádosti doručené dodavateli nebude umožněn přístup;
m)    smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak;
n)    informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, jakož i z procesu objednávání na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop;
o)    kupující má možnost před odesláním objednávky dodavateli zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat.


IV. Objednávka
1.    Jednotlivé kupní smlouvy s dodavatelem se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, a to buď prostřednictvím internetových stránek dodavatele www.metaxtren.shop, nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu dodavatele shop@metaxtren.com. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a je pro kupujícího závazná po dobu 1 (jednoho) týdne od doručení dodavateli.
2.    Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje kupujícího: 
a)    jméno a příjmení či název nebo obchodní firmu;
b)    bydliště kupujícího, který je spotřebitelem; sídlo či místo podnikání kupujícího, který není spotřebitelem;
c)    doručovací adresu, liší-li se od adresy bydliště, sídla či místa podnikání;
d)    IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost;
e)    objednávkové číslo a název zboží uvedený v ceníku dodavatele;
f)    počet kusů zboží;
g)    v případě, že kupující je právnická osoba, jméno a příjmení oprávněného zástupce kupujícího;
h)    telefonní číslo;
i)    e-mailovou adresu;
j)    způsob dodání zboží a způsob zaplacení kupní ceny.


V. Uzavření smlouvy
1.    Internetový katalog zboží užívaný dodavatelem je informativní a nezávazný, a tudíž není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
2.    Na základě úplné objednávky kupujícího provede dodavatel do 3 (tří) dnů od obdržení objednávky přijetí objednávky, v němž kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrdí druh, cenu a množství zboží, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Po přijetí objednávky dodavatelem dojde mezi stranami k uzavření smlouvy. Dodavatel je oprávněn objednávku kupujícího s uvedením důvodu nepřijmout; v takovém případě k uzavření smlouvy mezi stranami nedojde.
3.    Dodavatel zároveň s přijetím objednávky zašle kupujícímu i znění všeobecných obchodních podmínek. 


VI. Platební podmínky
1.    Kupující souhlasí se zaplacením kupní ceny předem, a to převodem na účet dodavatele na základě zálohové faktury. 
2.    Kupní cena je splatná do 5 (pěti) dnů od přijetí objednávky dle čl. V odst. 2 těchto obchodních podmínek. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je v případě převodu na účet dodavatele splněna dnem připsání částky na účet dodavatele.
3.    Ceny zboží uváděné na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop jsou uváděné včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
4.    V případě, že na straně dodavatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop nebo v průběhu objednávání, dodavatel není povinen dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy.
5.    Dodavatel si ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, které je předmětem smlouvy. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím zboží.


VII. Dodání zboží a způsob dodání zboží
1.    Podmínkou pro dodání zboží je přijetí objednávky dodavatelem ve smyslu ustanovení čl. V odst. 2 těchto obchodních podmínek. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude předáno k přepravě do 10 (deseti) pracovních dnů  od uzavření kupní smlouvy, s výjimkou zboží, u kterého není na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop uvedeno, že je skladem. Zboží, které není skladem, bude předáno k přepravě v termínu, který bude kupujícímu sdělen.
2.    Zboží bude dodáno na adresu bydliště, sídla či místa podnikání kupujícího, popř. na jinou kupujícím v objednávce uvedenou doručovací adresu, a to prostřednictvím dopravce: společnosti Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 22599, nebo společnosti (GLS) General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 260 87 961, se sídlem Průmyslová 5619/1, Jihlava, PSČ 58601.
3.    Zboží bude v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny převodem na účet dodavatele, předáno dopravci k dodání až poté, co bude ve smyslu čl. VI odst. 2 těchto obchodních podmínek zaplacena kupní cena.
4.    Náklady spojené s balením a doručením zboží nese kupující, a to ve výši: 
a)    109 Kč (včetně DPH) v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny převodem na účet dodavatele a přepravní společnost Česká pošta, s.p.;
b)    109 Kč (včetně DPH) v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny převodem na účet dodavatele a přepravní společnost (GLS) General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.;

5.    Spolu se zbožím je kupujícímu doručen i daňový doklad – faktura. 
6.    Nepřevezme-li kupující zboží na adrese dle odst. 2 tohoto článku, je povinen zaplatit veškeré náklady spojené s neúspěšným dodáním zboží a též i náklady spojené s případným opakovaným dodáním zboží. Dodavatel je v případě nepřevzetí zboží kupujícím oprávněn od smlouvy odstoupit. 


VIII. Zjevný rozpor se smlouvou
1.    Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat soulad množství a typu zboží s daňovým dokladem – fakturou a současně překontrolovat, zda obaly nebo zboží nejsou zjevně poškozeny (závady zjištěné při této kontrole jsou dále nazývány „zjevný rozpor se smlouvou“). 
2.    Při zjištění zjevného rozporu se smlouvou je kupující povinen u dodavatele uplatnit právo z vady, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží. V případě, že kupující řádně a včas toto právo neuplatní, právo z vady mu nenáleží.
3.    V případě zjištění zjevného rozporu se smlouvou má kupující právo zboží nepřevzít.


IX. Poučení o právu na odstoupení kupujícího od smlouvy
1.    Kupující má v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne:
a)    převzetí zboží;
b)    převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
2.    Kupující, který je spotřebitelem, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné vrátit. 
3.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující, který je spotřebitelem, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). 
4.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.    Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený dodavatelem). 
6.    Dodavatel není povinen platbu vracet do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět – podle toho, co nastane dříve. 
7.    Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat zpět dodavateli na adresu sídla dodavatele. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 (čtrnácti) dnů. Náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží nese kupující.
8.    Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


X. Reklamační podmínky
1.    Práva kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, což znamená, že: 
a)    má vlastnosti, které byly stranami ujednány či dodavatelem popsány, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy/prezentace;
b)    zboží se hodí k účelu, který je dodavatelem uváděn, nebo ke kterému se zboží obvykle používá;
c)    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
d)    vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží (záruka). Pokud se vada projeví v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží. 

3.    Dodavatel poskytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíce a běží od odevzdání věci kupujícímu; pokud je však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se záruční doba zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele – jako např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením či neodbornými zásahy do zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. 
4.    Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího. 
5.    Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci. 
6.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží.
7.    V případě, že zboží má vady, kupující je oprávněn uplatnit u dodavatele práva z vadného plnění (dále též „reklamace“). Kupující je v takovém případě povinen uplatnit práva z vadného plnění písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem) a zaslat zboží včetně popisu vady, zvoleného práva z vadného plnění a daňového dokladu – faktury na adresu sídla dodavatele, jinak nemůže být reklamace vyřízena. 
8.    Dodavatel je oprávněn k odstranění vad zboží použít třetích osob. 
9.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
10.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat dodání nového zboží v případě, že: 
a)    zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v odst. 1 tohoto článku a není to  vzhledem k povaze vady nepřiměřené; 
b)     vada je neodstranitelná; 
c)     kupující nemůže zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; 
d)     na zboží se vyskytne větší počet vad.
Dodání nového zboží není kupující, který je spotřebitelem, oprávněn požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady, a v případě, že se vada týká pouze součásti věci. V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
11.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat výměnu vadné součásti zboží v případě, že: 
a)       vadná je pouze součást zboží;
b)       vada je neodstranitelná;
c)       kupující nemůže zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady součásti zboží po opravě; 
d)       na součásti zboží se vyskytne větší počet vad.
12.    Kupující, který je spotřebitelem, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že: 
a)    nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, dodání nového zboží nebo nové součásti zboží nebo opravu  zboží;
b)       dodavatel nemůže dodat nové zboží, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit;
c)       dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době; 
d)       zjednání nápravy by působilo kupujícímu značné obtíže.
13.    Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že: 
a)    vada je neodstranitelná;
b)    kupující nemůže zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
c)    na zboží se vyskytne větší počet vad;
d)    není možné dodat nové zboží nebo vyměnit součást zboží.
14.    Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady v případě, že o vadě při převzetí zboží věděl nebo vadu sám způsobil.
15.    V případě, že kupující je spotřebitelem, dodavatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Dodavatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 (třiceti) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po dohodě s kupujícím. 
16.    V případě, že kupující není spotřebitelem, dodavatel o reklamaci rozhodne ve lhůtě 40 (čtyřiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi stranami dohodnuta lhůta delší.
17.    Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 (třiceti) dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. 
18.    Kupující má právo požadovat po dodavateli náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.


XI. Odpovědnost
1.    Dodavatel odpovídá kupujícímu, který není spotřebitelem, za újmu způsobenou mu pouze úmyslným porušením povinností vyplývajících ze závazku mezi stranami. Dodavatel zejména neodpovídá takovému kupujícímu za újmu, která mu vznikne v důsledku nesprávného nebo neadekvátního používání zboží.
2.    Dodavatel je povinen nahradit kupujícímu, který není spotřebitelem, újmu pouze tehdy, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s úmyslným porušením povinností dodavatelem. V jiných případech nemá kupující, který není spotřebi-telem, právo na náhradu újmy. 
3.    Celková odpovědnost dodavatele za újmu kupujícímu, který není spotřebitelem, plynoucí jakkoliv ze smlouvy nebo ve spojení se smlouvou nepřesáhne 125 (jednostodvacetpět) % ceny zboží, které je předmětem smlouvy. 
4.    Nárok na náhradu újmy je kupující, který není spotřebitelem, oprávněn u dodavatele uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující. 


XII. Zpracování osobních údajů
1.    Kupující, který je fyzickou osobu, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že dodavatel v souladu s ustanovením § 5, odst. 2, písm. b), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), může zpracovávat osobní údaje poskytnuté dodavateli kupujícím v objednávce (viz čl. IV. těchto obchodních podmínek) bez souhlasu kupujícího, jelikož je zpracování těchto osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, tj. za účelem plnění povinností dodavatele vyplývajících ze smlouvy, a to včetně případného uplatnění práv z vadného plnění.
2.    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se uplatní následující pravidla: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; bez jejich poskytnutí však nemůže dojít k odeslání objednávky, a tudíž k uzavření smlouvy s dodavatelem. Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního právního poměru. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Kupující dále může požádat dodavatele o vysvětlení, případně odstranění vzniklého stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány dodavatelem, resp. jeho zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.


XIII. Závěrečná ustanovení
1.    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
2.    Dodavatel je oprávněn k plnění svých povinností použít třetí osobu. Kupující dává uzavřením smlouvy souhlas s postoupením všech či některých práv a povinností z kupní smlouvy dodavatelem na třetí osobu. 
3.    Práva a povinnosti vyplývající ze závazků mezi dodavatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající ze smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím, který není spotřebitelem, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
4.    Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti mezi stranami: § 1805 odst. 2,      § 1950, § 1971. 
5.    Veškeré změny a doplňky kupní smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výslovně vylučuje. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Ustanovení § 562, odst. 1, a § 582, odst. 2, občanského zákoníku se nepoužijí. K zániku závazku z této smlouvy právním jednáním jedné nebo všech smluvních stran může dojít pouze tehdy, je-li dodržena písemná forma předmětného právního jednání. 
6.    V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne. V případě doručování na e-mailové adresy platí, že e-mailová zpráva byla doručena i v případě, že si ji adresát nepřečetl do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy e-mailová zpráva na e-mailovou adresu došla.
7.    V případě, že kupující není spotřebitelem, nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se zboží, ledaže je ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak. Kupující, který není spotřebitelem, i dodavatel potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2023 a jsou ode dne jejich vyhlášení zveřejněny na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop.