OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: +420 246 086 486 | info@metaxtren.com
0 KčmetaXtren.shop

 

Obchodní podmínky platné od 14.8.2017

Provozovatelem internetového obchodu metaxtren.shop je:

 

Parenteral a.s.
se sídlem Přívozní 2/1054, Praha 7, PSČ 17000, Česká republika

IČO 25971263, DIČ CZ25971263

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14826
Tel: +420 246 086 486
E-mail: info@metaxtren.com

dále jen „dodavatel“

 

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je dodavatel jakožto prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Kupující odesláním objednávky dodavateli potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v čl. III a adresovaná kupujícímu, který je spotřebitelem, a že s nimi souhlasí.
 3. Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (dále též „zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.
 4. Dodavatel kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy neposkytuje žádné oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví souvisejícího se zbožím či dodavatelem a jeho internetovými stránkami metaxtren.shop, pokud není mezi stranami výslovně sjednáno jinak.
 5. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Další informace o dodavateli jsou uvedeny na webové stránce metaxtren.shopv sekci Kontakt.

 

 1. Vymezení pojmů
 2. Spotřebitel – je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu nebo s ním jinak jedná.
 3. Kupující, který není spotřebitelem – je každá osoba, které není spotřebitelem dle odst. 1 tohoto článku; za kupujícího, který není spotřebitelem, se považuje každý člověk, který v objednávce uvede své identifikační číslo.

 

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Dodavatel kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že
 2. označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena zboží jsou uvedeny na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop;
 3. způsoby platby, způsoby dodání zboží a náklady na dodání zboží jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop;
 4. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. X obchodních podmínek;
 5. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení dle podmínek operátora kupujícího; dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká platby za dodání zboží);
 6. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od dodavatele;
 7. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 8. ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách dodavatele (metaxtren.shop) uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a způsobu zaplacení kupní ceny;
 9. v případě, že kupující je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne
 • převzetí zboží;
 • převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí;

přičemž toto odstoupení musí být provedeno formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu), případně může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek dodavatele;

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží;
 2. kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 3. v případě, že kupující chce podat stížnost, může se obrátit na dodavatele, případně se lze obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci prostřednictvím internetové stránky https://adr.coi.cz/cs;
 4. smlouva, respektive příslušný daňový doklad – faktura, bude uložen v elektronickém archivu dodavatele; kupujícímu k němu kromě výslovné písemné žádosti doručené dodavateli nebude umožněn přístup;
 5. smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak;
 6. informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, jakož i z procesu objednávání na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop;
 7. kupující má možnost před odesláním objednávky dodavateli zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat.

 

 1. Objednávka
 2. Jednotlivé kupní smlouvy s dodavatelem se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, a to buď prostřednictvím internetových stránek dodavatele metaxtren.shop, nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu dodavatele info@metaxtren.com. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a je pro kupujícího závazná po dobu 1 týdne od doručení dodavateli.
 3. Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje kupujícího:
 4. jméno a příjmení či název nebo obchodní firmu;
 5. bydliště kupujícího, který je spotřebitelem; sídlo či místo podnikání kupujícího, který není spotřebitelem;
 6. doručovací adresu, liší-li se od adresy bydliště, sídla či místa podnikání;
 7. IČO a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost;
 8. objednávkové číslo a název zboží uvedený v ceníku dodavatele;
 9. počet kusů zboží;
 10. v případě, že je kupující právnická osoba, jméno a příjmení oprávněného zástupce kupujícího;
 11. telefonní číslo;
 12. e-mailovou adresu;
 13. způsob dodání zboží a způsob zaplacení kupní ceny.

 

 1. Uzavření smlouvy
 2. Internetový katalog zboží užívaný dodavatelem je informativní a nezávazný, a tudíž není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Na základě úplné objednávky kupujícího provede dodavatel do 3 dnů od obdržení objednávky přijetí objednávky, v němž kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrdí druh, cenu a množství zbží, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Po přijetí objednávky dodavatelem dojde mezi stranami k uzavření smlouvy. Dodavatel je oprávněn objednávku kupujícího s uvedením důvodu nepřijmout; v takovém případě k uzavření smlouvy mezi stranami nedojde.
 4. Dodavatel zároveň s přijetím objednávky zašle kupujícímu i znění všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Platební podmínky
 2. Kupující je oprávněn si v objednávce zvolit jakýkoliv z následujících způsobů zaplacení kupní ceny:
 3. převodem na účet dodavatele;
 4. dobírkou.
 5. V případě dobírky je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě zaplacení kupní ceny převodem na účet dodavatele je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle čl. V odst. 2 těchto obchodních podmínek. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je v případě převodu na účet dodavatele splněna dnem připsání částky na účet dodavatele.
 6. Ceny zboží uváděné na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop jsou uváděné včetně DPH.
 7. V případě, že na straně dodavatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop nebo v průběhu objednávání, dodavatel není povinen dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy.
 8. Dodavatel si ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, které je předmětem smlouvy. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím zboží.

 

VII. Dodání zboží a způsob dodání zboží

 1. Podmínkou pro dodání zboží je přijetí objednávky dodavatelem ve smyslu ustanovení čl. V odst. 2 těchto obchodních podmínek. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude předáno k přepravě do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, s výjimkou zboží, u kterého není na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop uvedeno, že je skladem. Zboží, které není skladem, bude předáno k přepravě v termínu, který bude kupujícímu sdělen.
 2. Zboží bude dodáno na adresu bydliště, sídla či místa podnikání kupujícího, popř. na jinou kupujícím v objednávce uvedenou doručovací adresu, a to prostřednictvím dopravce – společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 22599, IČO 47114983, nebo společnosti Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., se sídlem Modletice 135, Říčany u Prahy, PSČ 25101, IČO 61329266.
 3. Zboží bude v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny převodem na účet dodavatele, předáno dopravci k dodání až poté, co bude ve smyslu čl. VI odst. 2 těchto obchodních podmínek zaplacena kupní cena.
 4. Náklady spojené s doručením zboží nese kupující, a to ve výši
 5. 69 Kč (včetně DPH) v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny převodem na účet dodavatele;
 6. 99 Kč (včetně DPH) v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny dobírkou.
 7. Spolu se zbožím je kupujícímu doručen i daňový doklad – faktura.
 8. Nepřevezme-li kupující zboží na adrese dle odst. 2 tohoto článku, je povinen zaplatit veškeré náklady spojené s neúspěšným dodáním zboží a též i náklady spojené s případným opakovaným dodáním zboží. Dodavatel je v případě nepřevzetí zboží kupujícím oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

VIII. Zjevný rozpor se smlouvou

 1. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat soulad množství a typu zboží s daňovým dokladem – fakturou a současně překontrolovat, zda obaly nebo zboží nejsou zjevně poškozeny (závady zjištěné při této kontrole jsou dále nazývány „zjevný rozpor se smlouvou“).
 2. Při zjištění zjevného rozporu se smlouvou je kupující povinen u dodavatele uplatnit právo z vady, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě, že kupující řádně a včas toto právo neuplatní, právo z vady mu nenáleží.
 3. V případě zjištění zjevného rozporu se smlouvou má kupující právo zboží nepřevzít.

 

 1. Poučení o právu na odstoupení kupujícího od smlouvy
 2. Kupující má v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne
 3. převzetí zboží;
 4. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
 5. Kupující, který je spotřebitelem, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné vrátit.
 6. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující, který je spotřebitelem, o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupující je oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek dodavatele, není to však jeho povinností.
 7. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 8. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený dodavatelem). Kupující bere svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami na vědomí, že dodavatel peněžní prostředky v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny dobírkou, vrátí kupujícímu převodem na účet, jehož číslo mu kupující písemně sdělí.
 9. Dodavatel není povinen platbu vracet do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 10. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat zpět dodavateli na adresu sídla dodavatele – Přívozní 2/1054, Praha 7, 170 00. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží nese kupující.
 11. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 1. Reklamační podmínky
 2. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, to znamená, že
 3. má vlastnosti, které byly stranami ujednány či dodavatelem popsány, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 4. zboží se hodí k účelu, který je dodavatelem uváděn, nebo ke kterému se zboží obvykle používá;
 5. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 6. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (záruka). Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží.
 8. Dodavatel poskytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží. Záruční doba činí 24 měsíců a běží od odevzdání věci kupujícímu; pokud je . Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele jako např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením či neodbornými zásahy do zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 9. Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího.
 10. Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci.
 11. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží.
 12. V případě, že zboží má vady, kupující je oprávněn uplatnit u dodavatele práva z vadného plnění (dále též „reklamace“). Kupující je v takovém případě povinen uplatnit práva z vadného plnění písemnou (poštou, faxem, e-mailem) formou a zaslat zboží včetně popisu vady, zvoleného práva z vadného plnění a daňového dokladu – faktury na adresu sídla dodavatele, jinak nemůže být reklamace vyřízena. Kupující je oprávněn použít k uplatnění práv z vadného plnění reklamační formulář umístěný na internetových stránkách dodavatele metaxtren.shop.
 13. Dodavatel je oprávněn k odstranění vad zboží použít třetích osob.
 14. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 15. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat dodání nového zboží v případě, že
 16. zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v odst. 1 tohoto článku a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
 17. je vada neodstranitelná;
 18. zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
 19. se na zboží vyskytne větší počet vad.

Dodání nového zboží není kupující, který je spotřebitelem, oprávněn požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady, a v případě, že se vada týká pouze součásti věci. V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat výměnu vadné součásti zboží v případě, že
 2. je vadná pouze součást zboží;
 3. je vada neodstranitelná;
 4. zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady součásti zboží po opravě; nebo
 5. se na součásti zboží vyskytne větší počet vad.
 6. Kupující, který je spotřebitelem, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že
 7. nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, dodání nového zboží nebo nové součásti zboží nebo opravu zboží;
 8. dodavatel nemůže dodat nové zboží, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit;
 9. dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době; nebo
 10. by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže.
 11. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že
 12. je vada neodstranitelná;
 13. zboží kupující nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
 14. se na zboží vyskytne větší počet vad;
 15. není možné dodat nové zboží nebo vyměnit součást zboží.
 16. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady v případě, že o vadě při převzetí zboží věděl nebo vadu sám způsobil.
 17. V případě, že kupující je spotřebitelem, dodavatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Dodavatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po dohodě s kupujícím.
 18. V případě, že kupující není spotřebitelem, dodavatel o reklamaci rozhodne ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi stranami dohodnuta lhůta delší.
 19. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
 20. Kupující má právo požadovat po dodavateli náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

 

 

 1. Odpovědnost
 2. Dodavatel odpovídá kupujícímu, který není spotřebitelem, za újmu způsobenou mu pouze úmyslným porušením povinností vyplývajících ze závazku mezi stranami. Dodavatel zejména neodpovídá takovému kupujícímu za újmu, která mu vznikne v důsledku nesprávného nebo neadekvátního používání zboží.
 3. Dodavatel je povinen nahradit kupujícímu, který není spotřebitelem, újmu pouze tehdy, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s úmyslným porušením povinností dodavatelem. V jiných případech nemá kupující, který není spotřebitelem, právo na náhradu újmy.
 4. Celková odpovědnost dodavatele za újmu kupujícímu, který není spotřebitelem, plynoucí jakkoli ze smlouvy nebo ve spojení se smlouvou nepřesáhne 125 % ceny zboží, které je předmětem smlouvy.

Nárok na náhradu újmy je kupující, který není spotřebitelem, oprávněn u dodavatele uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.

XII. Zpracování osobních údajů

 1. Kupující, který je fyzickou osobu, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), může zpracovávat osobní údaje poskytnuté dodavateli kupujícím v objednávce (viz čl. IV těchto obchodních podmínek) bez souhlasu kupujícího, jelikož je zpracování těchto osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, tj. za účelem plnění povinností dodavatele vyplývajících ze smlouvy, a to včetně případného uplatnění práv z vadného plnění.
 2. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se uplatní následující pravidla: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; bez jejich poskytnutí však nemůže dojít k odeslání objednávky, a tudíž k uzavření smlouvy s dodavatelem. Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního právního poměru. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Kupující dále může požádat dodavatele o vysvětlení, případně odstranění vzniklého stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány dodavatelem, respektive jeho zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 2. Dodavatel je oprávněn k plnění svých povinností použít třetí osobu. Kupující dává uzavřením smlouvy souhlas s postoupením všech či některých práv a povinností z kupní smlouvy dodavatelem na třetí osobu.
 3. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků mezi dodavatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající ze smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím, který není spotřebitelem, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti mezi stranami: § 1805 odst. 2, § 1950, § 1971.
 5. Veškeré změny a doplňky kupní smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výslovně vylučuje. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Ustanovení § 562 odst. 1 a § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužijí. K zániku závazku z této smlouvy právním jednáním jedné nebo všech smluvních stran může dojít pouze tehdy, je-li dodržena písemná forma předmětného právního jednání.
 6. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne. V případě doručování na e-mailové adresy platí, že e-mailová zpráva byla doručena i v případě, že si ji adresát nepřečetl do 10 dnů ode dne, kdy e-mailová zpráva na e-mailovou adresu došla.
 7. V případě, že kupující není spotřebitelem, nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se zboží, ledaže je ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak. Kupující, který není spotřebitelem, i dodavatel potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 14.08.2017. Tyto obchodní podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení zveřejněny na internetových stránkách dodavatele www.metaxtren.shop.